рус
каз
Бизнес жол

Бизнес Жол

Проект бизнес жол - Объединяет интересы бизнес сообщества и творческой молодежи

ЖОБА ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

студенттерді кәсіпкерлікке баулу және бизнес-қоғамдастықпен өзара әрекеттесу үшін

Название проекта

Жоба атауы
БИЗНЕС-ЖОЛ
Жоба жетекшісі

Руководитель проекта
Пилипенко Ю.А. - директор
Жобаның өзектілігі, мақсаттары мен міндеттері

Актуальность проекта, цели и задачи
Студент жастарды кәсіпкерлікке тарту және бизнес-қоғамдастықпен өзара әрекеттесу - білім беруді дамытудың өзекті мәселесі және әлеуметтік және экономикалық маңызды міндет болып табылады. Қойылған мақсаттарға жету үшін орындалатын міндеттер:
1. Жобаны БАҚ-да жариялау.
2. Қазақстан Республикасының бизнес-қауымдастығын, колледждері мен жоғары оқу орындарын жобаны жүзеге асыруға қатысуға шақыру.
3. Кәсіпорындар мен студенттер арасында өзара әрекеттестік орнату, экономикалық дамуда отандық тауар өндірушілерді қолдау.

Привлечение студенческой молодежи к предпринимательской деятельности и взаимодействию с бизнес-сообществом является актуально важным вопросом для развития образования и является социально и экономически значимой задачей. Задачи, выполняемые для достижения поставленных целей:
1. Осветить проект в СМИ.
2. Привлечь к участию в реализации проекта бизнес-сообщества, колледжи и вузы Республики Казахстан.
3. Установить взаимодействие между компаниями и студенческой молодежью, поддержать отечественного производителя в экономическом развитии.
Жоба өнімі

Продукт проекта
• Бизнес-қоғамдастықтың талаптарына жауап беретін орта және жоғары буын жас мамандары.
• Студент түлектер орындалып жатқан жобаны дипломдық жұмыстың орнына қорытынды аттестаттау ретінде ұсына алады.
• INVASTU.KZ және INCATALOG.KZ платформаларын әзірлеу.
• Платформаларда желілік іс-шараларды құру.
• Бизнес қауымдастығы үшін дарынды және ынталы кадрларға қол жеткізу.
• Жобаны жүзеге асыру арқылы бизнес қауымдастығы үшін қаржылық тиімділік.


• Молодые специалисты среднего и высшего звеньев, отвечающие требованиям бизнес-сообщества.
• Реализуемый проект студенты-выпускники могут представить в качестве итоговой аттестации вместо дипломной работы.
• Развитие платформ INVASTU.KZ и INCATALOG.KZ.
• Создание сетевых мероприятий на платформах.
• Доступ бизнес-сообщества к талантливым и мотивированным кадрам.
• Финансовые выгоды для бизнес-сообщества через реализацию проекта.
Жоба қатысушылары

Участники проекта
• В проекте могут участвовать как студенты, так и преподаватели учебных заведений.
• Участники проекта получат рекомендательные письма и сертификаты о присвоении квалификации от Ассоциации «EXPOBEST».
• Ассоциация намерена активно участвовать во взаимодействии между студентами и компаниями, защищая интересы студентов.
• Специалисты Ассоциации окажут студентам содействие в обучении и работе в данном проекте.
• В проект будут вовлечены компании, желающие предоставить возможность студентам участвовать в развитии своего бизнеса.
Жобадағы компаниялардың мүдделері

Интересы компаний в проекте

• Жобаның мүмкіндіктері оны жүзеге асыруда компаниялар арасында үлкен қызығушылық тудырады. Жобаның арқасында компаниялар бюджетін үнемдей отырып, студенттермен өзара тиімді шарттарда интернетте өз бизнесін алға жылжытады. Компаниялар өз қызметкерлеріне одан әрі жұмысқа орналасу үшін ең қабілетті студенттерді таңдайды.
• Студенттер арасындағы жобадағы ынтымақтастық адал бағамен компаниялардың бизнесін ілгерілетуде уақыт бойынша ең тиімді нәтиже береді

• Возможности проекта вызывают большую заинтересованность компаний в его реализации. Благодаря проекту, компании продвинут свой бизнес в сети Интернет на обоюдно выгодных условиях со студентами, при этом экономя свой бюджет. Компании подберут наиболее способных студентов для дальнейшего трудоустройства в свой штат.
• Коллаборация в проекте между студентами даст наиболее эффективный по времени результат в продвижении бизнеса компаний по лояльным ценам.
Ресурстар

Ресурсы
«БИЗНЕС ЖОЛ» жобасының тиімді жұмыс істеуі үшін INVASTU.KZ және INCATALOG.KZ DIGITAL-ПЛАТФОРМАЛАР әзірленіп, іске қосылды. INVASTU.KZ платформасы тұтынушылардың тауарлар мен қызметтерге сұраныстарын Интернетте жоғары позицияларға белсенді түрде жылжытады, бұл компаниялардың осы платформаға үлкен қызығушылық танытуына ықпал етеді. Компанияның бизнесін Интернетте жылжыту - студенттер INVASTU.KZ және INCATALOG.KZ платформалары арқылы ұсына алатын ең талап етілген қызмет.

Для эффективной деятельности проекта «БИЗНЕС ЖОЛ» разработаны и запущены digital-платформы INVASTU.KZ и INCATALOG.KZ. Платформа invastu.kz активно продвигает запросы покупателей по товарам и услугам в топовые позиции сети Интернет, что способствует большой заинтересованности компаний в данной платформе. Продвижение бизнеса компаний в сети Интернет является самой востребованной услугой, которую могут оказать студенты, используя платформы invastu.kz и incatalog.kz.
Стратегиялық жоба жоспары

Стратегический план проекта
Жобаның кіріспе және сипаттамасы:
• Бизнес-қауымдастық пен студент жастардың мүдделерін біріктіру, студенттерге кәсіпкерлік қызметте тәжірибелік дағдыларды меңгеруге, жұмысқа орналасу, мансаптық өсу мәселелерін шешуге көмектесу, сонымен қатар отандық тауар өндірушілерді қолдау.
Қазіргі жағдайды талдау:
• Білім беру мекемелері үшін күрделі мәселе студенттердің өндірістік тәжірибеден өту процесі болып табылады.
• Көп жағдайда не компаниялар студенттерді тәжірибеге қабылдауға дайын емес, не студенттер компанияларда тәжірибеде мамандығына сәйкес келмейтін жұмыстарды орындайды.
• Жоба өндірістік тәжірибеден өту мәселесін түбегейлі шешеді.
Жобадағы студенттердің іс-әрекеті:
• «БИЗНЕС ЖОЛ» жобасының арқасында студенттерге өз бизнесін ілгерілетуге мүдделі компаниялармен өз бетінше жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі..
• Студенттер платформада оқу үдерісінде де, оқу-өндірістік тәжірибеде де жұмыс істей алады.
• Студенттер бір мезгілде жеке және топта жұмыс істей алады.
• Жұмыс барысында студенттер барлық қажетті дағдыларды алу үшін тапсырмаларды өзгерте алады.
• Бұл іс-әрекетке студенттердің шектеусіз саны тартылуы мүмкін.
• Студенттер тәжірибені, жобада жұмыс істеп, онлайн немесе офлайн түрде өте алады.
Студенттер үйренеді:
• Платформада жұмыс істей отырып, студенттер веб-сайттар мен мобильді қосымшаларды әзірлеуді және оларды іздеу жүйелерінде жылжытуды; Instagram, Tik-Tok, VK, YouTube, Telegram, Facebook желілерінде аккаунттарды құру және дамытуды; Google карталарын жасау, өздерінің PR мақалаларын жариялау, крауд-маркетингті қолдану арқылы компаниялардың бизнесін қалай жылжыту; контекстік, таргеттік, баннерлік және мобильді жарнаманы қалай орнату керектігін тәжірибе жүзінде менгереді және нейрондық желілердің мүмкіндіктерін тәжірибеде қолдана отырып, үйренеді.
• Студенттер шолу және тақырыптық бейнероликтер мен презентацияларды, шығармашыл және бірегей фото- және бейне- контентті жасауды үйренеді.
• Жобаға қатысу арқылы студенттер кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда, бизнес-жоспар құруда, жоспарлауда тәжірибе жинақтайды, компаниялармен диалог жүргізуге және іскерлік байланыс орнатуға, іскерлік ортаға қосылуға, сондай-ақ қаржылық мотивациямен мақсат қойып, оған жетуге командада жұмыс істеуді үйренеді.
• Студенттердің жобалық жұмысы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жан жақты дағдыларға апаратын жол.


Введение и описание проекта:
• Объединить интересы бизнес сообщества и студенческой молодежи, помочь студентам приобрести компетенцию практических навыков в предпринимательской деятельности, решая вопрос трудоустройства карьерного роста, а также поддержать отечественных производителей.
Анализ текущей ситуации:
• Сложным вопросом для учебных заведений является процесс прохождения производственной практики студентами.
• Во многих случаях либо компании не готовы принимать студентов на практику, либо студенты на практике в компаниях выполняют работу несоответствующую их специальности.
• Проект кардинально решает вопрос с прохождением производственной практики.
Деятельность студентов в проекте:
• Студентам предоставляется возможность самостоятельно сотрудничать с компаниями, заинтересованными в продвижении своего бизнеса, благодаря проекту «БИЗНЕС ЖОЛ».
• Осуществлять работу на платформе студенты могут как во время учебного процесса, так и в период учебно-производственной практики.
• Студенты могут работать как индивидуально, так и одновременно в группе.
• В процессе работы студенты могут меняться заданиями для приобретения всех необходимых навыков.
• К данной деятельности может привлекаться неограниченное количество студентов.
• Проходить практику, работая в проекте, студенты могут в онлайн или офлайн режиме.
Студенты научатся:
• Выполняя работу на платформе, студенты на практике научатся разрабатывать сайты и мобильные приложения, продвигать их в поисковых системах; создавать и развивать аккаунты в Instagram, Tik-Tok, VK, YouTube, Telegram, Facebook; продвигать бизнес компаний, создавая Google-карточки, публикуя собственные PR-статьи, используя крауд-маркетинг; настраивать контекстную, таргетированную, баннерную, мобильную рекламу; изучат возможности нейросетей, применяя их на практике.
• Создавать обзорные и тематические видеоролики и презентации, создавать креативный и уникальный фото- и видео- контент.
• Приобретут опыт в организации предпринимательской деятельности, в составлении бизнес-планов, планировании, научатся вести диалог с компаниями и налаживать деловые контакты, вольются в бизнес-среду, а также научатся работать в команде, ставя и достигая цели, имея финансовую мотивацию.
• Работа студентов в проекте – это путь к многогранным навыкам в области информационно-коммуникационных технологий.
INVASTU.KZ digital-платформасында жасалған

На digital-платформе INVASTU.KZ созданы

• Әлеуметтік желілерге, іздестіру жүйесіне, бейнехостинг сайттарына, мессенджерге, электронды журналдарға және Google карталарына өту сілтеме массасын түрлендіретін SEO профилі. SEO профилінің алгоритмі компанияның бизнесін Интернетте тиімді түрде алға жылжытады.
• PR мақалаларды, тақырыптық және ғылыми мақалаларды, шетелдік басылымдардан қазақ және орыс тілдеріне аударылған мақалаларды басып шығаруға арналған «EXPOMOD» электронды журнал.
• Сәулет және ландшафтық дизайн, интерьер және графикалық дизайн модулі.
• Құрылыс және жөндеу жұмыстарымен айналысатын жеке және заңды тұлғаларды платформаға орналастыруға арналған модуль.
• Тұрғын үй кешендері мен коммерциялық нысандар туралы ақпарат беретін модуль.


• SEO-профиль, который генерирует ссылочную массу переходов в социальные сети, поисковые системы, видеохостинги, мессенджеры, электронные журналы, Google-карточки. Алгоритм SEO-профиля эффективно продвигает бизнес компаний в сети Интернет.
• Электронный журнал «EXPOMOD» для публикации PR-статей, тематических и научных статей, статей из зарубежных изданий, переведенных на казахский и русский языки.
• Модуль для архитектурного и ландшафтного дизайна, дизайна интерьера, а также графического дизайна.
• Модуль для размещения на платформе физических и юридических лиц, занимающихся строительством и ремонтом.
• Модуль для информации о жилых комплексах и коммерческих объектах.
INVASTU.KZ платформасының мүмкіндіктері

Возможности платформы INVASTU.KZ

• Платформа IT, WEB және графикалық дизайн, интернет-маркетинг, менеджмент, экономика, SMM, PR, журналистика, аударма ісі, сонымен қатар режиссерлік және операторлық өнер, мобилография, нейрондық желілермен жұмыс істеу саласындағы жоғары сұраныстағы мамандықтар бойынша дағдыларды меңгеру үшін қолданылады.
• Платформада бизнестің барлық саласы қамтылғандықтан, әртүрлі мамандықтардың студенттері жұмыс істей алады.
• Студенттер қаржылық сыйақыларды ала отырып, компаниялардың өкілдері немесе дилерлері болу мүмкіндігіне ие.
• Студенттерге Интернетте осы платформаны пайдалана отырып, өз бизнесін ашуға және оны жылжытуға мүмкіндік беріледі.
• Студенттер бірден бірнеше мамандықты меңгере алады.

• Платформа используется для приобретения навыков востребованных профессий в сфере IT, WEB и графического дизайна, интернет-маркетинга, менеджмента, экономики, SMM, PR, в области журналистики, переводческого дела, а также режиссерского и операторского искусства, мобилографии, навыков работы с нейросетями.
• На платформе могут работать студенты различных специальностей, так как она охватывает все сферы бизнеса.
• Студенты имеют возможность стать представителями или дилерами компаний, получая финансовое вознаграждение.
• Cтудентам предоставляется возможность открыть собственный бизнес и продвигать его с помощью данной платформы в сети Интернет.
• Студенты могут овладеть навыками сразу нескольких профессий.
INCATALOG.KZ digital-платформасында жасалған

На digital-платформе INCATALOG.KZ созданы

• Instagram аккаунттары мен компания сайттарын жылжытуға арналған модульдер.
• Компаниялардың өнімдері мен қызметтері туралы ақпаратты орналастыруға арналған жеке кабинеттері.
• Қазақ және орыс тілдеріне аударылған көркем мақалаларды, шетелдік басылымдардан мақалаларды басып шығаруға арналған «EXPOMOD» электронды журнал. incatalog.kz digital-платформасы бизнестің барлық салаларын қамтиды және интернет іздеу жүйелерінің жоғарғы позицияларында орналасқан. Студенттер incatalog.kz платформасында бизнес бөлімдерін толтырып, басқара алады. «EXPOMOD» электрондық журналды мазмұнмен толтыруға келесі мамандықтар бойынша студенттердің шектеусіз саны тартылуы мүмкін: аударма, журналистика, режиссура, видеография, PR, дизайн және басқа да көптеген мамандықтар.

• Модули для продвижения аккаунтов Instagram и сайтов компаний.
• Личные кабинеты для размещения информации о товарах и услугах компаний.
• Электронный журнал «EXPOMOD» для публикации тематических статей, статей из зарубежных изданий, переведенных на казахский и русский языки. Digital-платформа incatalog.kz охватывает все сферы бизнеса и находится в топовых позициях поисковых систем сети Интернет. Студенты могут наполнять и администрировать разделы бизнеса на платформе incatalog.kz. К наполнению электронного журнала «EXPOMOD» контентом может привлекаться неограниченное количество студентов по специальностям: переводческое дело, журналистика, режиссура, видеография, PR, дизайн и многим другим специальностям.